Algemene voorwaarden

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en ik heb mijn bestelling en gegevens gecontroleerd.

1. Algemene bepalingen

1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Lease Your Luxury: een eenmanszaak gevestigd aan de Beeksteeg 5 te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74152882;
 • ondernemer: Lease Your Luxury biedt ter verkoop nieuwe en vintage designertassen aan, hierbij kan de consument kiezen om direct te betalen of voor financiering;
 • consument: een natuurlijk persoon welk niet handelt voor een doeleinde die verband houdt met zijn ambachts-, bedrijfs-, beroeps- of handelsactiviteit;
 • CreditClick: de financieringsmaatschappij die ervoor zorgt dat er met een krediet betaald kan worden voor aankopen, CreditClick is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69174431 en is gevestigd aan Klein Heiligland 10 te Haarlem;
 • (aanvullende) overeenkomst: de overeenkomst die tussen ondernemer en consument tot stand komt in verband met de aanschaf van producten of het afnemen van diensten;
 • producten: de door ondernemer aangeboden vintage of nieuwe designertassen;
 • herroeppingsrecht: de mogelijkheid van consument om binnen de bedenktijd af te zien van de (aanvullende) overeenkomst;
 • bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;
 • dag: kalenderdag;
 • digitale inhoud: alle gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de ondernemer en consument in staat stelt om digitaal verkregen informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt;
 • techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een (aanvullende) overeenkomst zonder dat ondernemer en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn;
 • afleveradres: het door de consument opgegeven adres waar het product moet worden geleverd;
 • website: www.leaseyourluxury.nl.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van ondernemer en de (aanvullende) overeenkomsten die tussen ondernemer en consument tot stand komen.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere (aanvullende) overeenkomst waarbij bepaalde werkzaamheden door derden worden uitgevoerd of ondernemer door derden wordt bijgestaan of waarbij bepaalde producten door of met behulp van derden worden geleverd.

1.4. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ondernemer alvorens de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de consument de algemene voorwaarden kan inzien.

1.5. Geschiedt de totstandkoming van de overeenkomst langs de elektronische weg, dan kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Dit alles op een zodanige wijze dat de algemene voorwaarden op een zo eenvoudig mogelijke wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangegeven worden op welke wijze de consument deze algemene voorwaarden kan inzien.

1.6. Indien er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke voorwaarden – indien dit schriftelijk of digitaal is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

1.7. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk door zowel ondernemer als consument expliciet wordt vastgelegd.

1.8. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bij een wijziging wordt de consument alvorens de wijziging zal intreden op de hoogte gesteld. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen echter te allen tijde worden doorgevoerd.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaard, tenzij uit het aanbod volgt dat deze vrijblijvend is gedaan of onder voorwaarden geschiedt. Indien sprake is van een vrijblijvend aanbod of van een aanbod wat onder voorwaarden geschiedt komt de overeenkomst tot stand op het moment dat ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod – langs elektronische of schriftelijke weg – bevestigt.

2.2. Indien de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, neemt ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt ondernemer voor een veilige web omgeving. Indien consument elektronisch kan betalen, zal ondernemer daarbij passen veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.3. De overeenkomst die tot stand komt is een koopovereenkomst in de zin van art. 7:1 e.v. Burgerlijk Wetboek.

3. Aanbod

3.1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, vrijblijvend wordt gedaan of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.

3.2. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Indien ondernemer gebruikt maakt van afbeeldingen wordt ervoor gezorgd dat deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud weergeven. Doch binden kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod ondernemer niet. Geven afbeeldingen geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten of digitale inhoud, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.

3.3. Ondernemer garandeert niet dat de kleur zoals deze wordt gezien op een computerscherm identiek gelijk is aan de kleur die ontvangen wordt. Dit kan afwijken door de kwaliteit van het computerscherm of door het ingestelde kleurenschema.

3.4. Alle producten die ondernemer aanbiedt zullen worden voorzien van een echtheidscertificaat van een taxateur.

3.5. Kortingsacties en -bonnen zijn niet combineerbaar of stapelbaar.

3.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Prijzen, betaling en financiering

4.1. De prijzen van tweedehands producten worden bepaald aan de hand van het merk, de kwaliteit en de staat waar het artikel zich in bevindt.

4.2. De prijzen genoemd op de website zijn inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Voor tweedehands producten geldt dat slechts over de winstmarge btw berekend wordt.

4.3. Betalingen kunnen plaatsvinden door een van de betalingsmogelijkheden die de consument krijgt bij het bestellen van de producten in zijn/haar winkelmandje.

4.4. Indien de consument ervoor kiest om het product te laten financieren door CreditClick dan geeft de consument dit aan tijdens het bestelproces bij betaalopties. Zodra de financiering rond is en een betaling is ontvangen door ondernemer zal het product worden verzonden.

4.5. Bij het aangaan van een financieringsmethode van CreditClick komt er naast de koopovereenkomst tussen ondernemer en consumenten ook een kredietovereenkomst tot stand tussen consument en CreditClick, bij de kredietovereenkomst is ondernemer nadrukkelijk geen partij. Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de kredietovereenkomst.

5. Herroepingsrecht voor consumenten

5.1. De consument heeft het recht om de overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product of het afnemen van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Ondernemer mag de consument vragen om de reden van zijn herroeping, maar de consument is niet verplicht tot een opgaaf van redenen.

5.2. De in lid 7.1. genoemde bedenktijd gaat in op het moment dat het product door een postorderbedrijf of ander vervoersbedrijf aan de consument ter beschikking is gesteld. Wordt het product niet geleverd door een postorderbedrijf of ander vervoersbedrijf dan gaat de in lid 7.1. genoemde termijn in op het moment dat de consument over het product kan beschikken.

5.3. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Producten kunnen slechts alleen geretourneerd worden indien het originele kaartje en label nog aan het product zitten gehecht.

5.4. De consument is aansprakelijk voor waardeveranderingen van het product indien hij het product voor andere dan de in lid 7.3. genoemde doeleinden heeft gebruikt.

5.5. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dan meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige wijze aan ondernemer. Sociale media vormen voor deze melding geen toegestane weg. Het modelformulier voor herroeping zal als bijlage aan de algemene voorwaarden worden toegevoegd.

5.6. Ondernemer stuurt de consument een ontvangstbevestiging indien de herroeping langs de elektronische weg geschied.

5.7. De consument zal – indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht – het product binnen 14 dagen retourneren aan ondernemer, tenzij een gemachtigde namens ondernemer het product komt ophalen. De consument draagt de kosten voor het retour zenden van het product.

5.8. Het product wordt door de consument compleet inclusief alle geleverde toebehoren en verpakkingen aan ondernemer geretourneerd.

5.9. Nadat het product door ondernemer is ontvangen, zal ondernemer binnen 30 dagen overgaan tot vergoeding van de betalingen en andere vergoedingen van de consument. Hierbij wordt – voor zover mogelijk – hetzelfde betaalmiddel gebruikt.

5.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.11. Als de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle overeenkomsten die betrekking hebben op het product ontbonden.

6. Levering

6.1. De op de website genoemde levertijden zijn indicatief. De consument ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 14 werkdagen, tenzij door ondernemer anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt de consument hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.

6.2. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien de levering van het product slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hier uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht van. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, maar heeft geen recht op een eventuele schadevergoeding.

6.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product ligt bij ondernemer tot op het moment van aanbieding op het door consument opgegeven afleveradres.

6.4. Levering vindt plaats op het moment dat de producten op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

6.5. Ondernemer mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

7. Intellectueel eigendom

7.1. Ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten, afbeeldingen, ontwerpen, ideeën en andere geproduceerde materialen in de ruimste zin des woords. Zonder schriftelijke toestemming mag de consument deze niet kopiëren, gebruiken, aan derden doen tonen of laten wijzigen.

7.2. Het intellectueel eigendomsrecht van de in het kader van de overeenkomst aan consument verstrekte of gebruikte producten of diensten berust bij ondernemer. Consument mag niet zonder schriftelijke toestemming van ondernemer gebruik maken van deze diensten en/of producten, anders dan ten behoeve van een overeenkomst uit te voeren diensten of te leveren producten.

7.3. Ondernemer heeft het recht om de door de uitvoering van de diensten en het leveren van producten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt meegedeeld en de informatie niet te herleiden is tot consument.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen bepaald is in dit artikel.

8.2. Ondernemer is jegens consument slechts aansprakelijk indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge waarvan schade is ontstaan. Van een ernstige toerekenbare tekortkoming is sprake op het moment dat ondernemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

8.3. De vergoeding van schade is – per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen – beperkt tot een bedrag van €1.000.

8.4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

8.5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade welk ontstaan is ten gevolge van het onjuist en/of onvolledig aanleveren van gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ondernemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

8.6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade welk ontstaan is ten gevolge van het onjuist gebruiken van het platform of het onjuist maken van het online profiel.

8.7. De consument vrijwaart de ondernemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen ondernemer en consument samenhangen.

8.8. Indien consument een eventuele vordering jegens ondernemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in recht aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht, waaronder in elk geval wordt verstaan een van buiten komende oorzaak waar ondernemer geen controle over heeft en die ervoor zorgt dat sprake is van een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, een te late levering of een verzuim van de nakoming van een van zijn contractuele verplichtingen, is de ondernemer niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

9.2. Indien er sprake is van overmacht zal ondernemer de consument hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien de situatie van overmacht niet binnen 2 maanden na het op de hoogte stellen van de consument wordt opgelost heeft de consument het recht om zijn contract te ontbinden.

10. Klachtafhandeling/geschilbeslechting

10.1. Indien consument een klacht heeft met betrekking tot de door ondernemer geleverde producten, verleende diensten en/of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen 30 dagen na de factuurdatum, na ontdekking van het gebrek aan ondernemer gemeld te worden. Indien een klacht niet binnen 30 dagen bekend wordt gemaakt vervallen alle rechten hieromtrent voor consument.

10.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van consument niet op.

10.3. Ondernemer stelt de consument op de hoogte op het moment dat de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal ondernemer binnen zes weken de klacht afhandelen.

10.4. Indien ondernemer of consument een geschil hebben die voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zijn zij gehouden eerste te trachten dit geschil in overleg op te lossen hiertoe dient consument bij ondernemer een klacht in. Indien een geschil niet in onderling overleg opgelost kan worden wordt er vervolgens gebruik gemaakt van mediation.

10.5. Indien onderling overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar ondernemer is gevestigd, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

11. Overige bepalingen

11.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Van een fatale termijn (art. 6:83 onder a BW) is slechts sprake indien dit expliciet vermeld is. Indien een termijn genoemd in de overeenkomst overschreden wordt levert dit dan ook geen toerekenbare tekortkoming van ondernemer op.

11.3. Voor deze overeenkomst geldt partiële nietigheid (art. 3:41 BW). Dit houdt in dat mocht een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, de overige bepalingen hun rechtskracht niet verliezen. Ondernemer en consument zullen dan in gezamenlijk overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.